Рибарство и аквакултура

Закони и правилници


Годишни програми за финансиска поддршка


Риболовни основи


Риболовна основа за риболовна вода "Слив на река Брегалница" - Превземи

Риболовна основа за "Слив на Вардар - Горно течение" - Превземи

Риболовна основа за "Слив на Вардар - Долно течение" - Превземи

Риболовна основа за "Слив на Вардар - Средно течение" - Превземи

Риболовна основа за риболовна вода "Слив на Црна Река" - Превземи

Риболовна основа за риболовна вода "Слив на Црн Дрим" - Превземи

Риболовна основа за риболовна вода "Слив на Охридско Езеро" - Превземи

Риболовна основа за риболовна вода "Слив на Пчиња" - Превземи

Риболовна основа за риболовна вода "Слив на Преспанско Езеро" - Превземи

Риболовна основа за риболовна вода "Слив на Струмица" - Превземи

Риболовна основа за риболовна вода "Слив на Река Треска" - Превземи

 

Информации


- Рег. репроцентри
- Овластени установи
- Јавни огласи
- Јавни конкурси

Рибарство

- Риболовни води
А. Риболовни подрачја
Б. Риболовни зони
В. Рекреативни зони
Г. Риболовни ревири

- Концесии
- Цена на дозволи

Аквакултура

- Запишување во регистар на одледувачи на риби
- Издавање на дозвола за аквакултура
- Регистрирани субјекти за производство на порибувачки материјал