Заменик министер

Благе Цветковиќ - Заменик министер

Благе Цветковиќ, ја презеде функцијата Заменик министер за земјоделство,шумарство и водостопанство на 26ти декември 2017 година.

 

Благе Цветковиќ, роден е на 07.04.1957 година во с.Четирце – Куманово

 

Националност: Србин

 

Дипломиран земјоделски инженер – Отсек лозаро-овоштарство – 1982 година

 

Вработен од 1984-2017 година во ТДЗП „Клечовце„ дооел – Куманово