Корисни информации и контакти

КОНТАКТИ


ФЕДЕРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА МАКЕДОНИЈА (ФПОПМ)

ул. „Младинска“ бр.146, 2400 Струмица

лице за контакт: Дамјан Смилков, тел: 078/21 21 28

e-mail: fpopmk@gmail.com

 

Во Република Македонија во моментов постојат две сертификациски тела, акредитирани од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија www.iarm.gov.mk и овластени од страна на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство за вршење на стручна  контрола во органското производство.

 

 

БАЛКАН БИОСЕРТ

ул. „Даме Груев“ бр. 5-8/9, 1000 Скопје

тел/факс: 02/3239-239

моб: 075/670-214

e-mail: balkanbiosert@t-home.mk

web: www.balkanbiocert.mk

Решение за овластување бр. 08-9363/2 од 31.08.2009 година Превземи

 

Про-Церт Контрола и Сертификација ОКС ДООЕЛ

"Антон Попов" бр.83-3/18, 1000 Скопје

тел/факс: 02/3217-188

моб: 078/458-591

e-mail: procert@procert.mk

web: www.procert.mk

Решение за овластување бр. 14-8931/2 од 12.12.2017 година Превземи

 

ЦЕНИ НА УСЛУГА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА


Балкан Биосерт - Превземи ценовник
Про-Церт Контрола и Сертификација - Превземи ценовник


КАПАЦИТЕТИ ПОД ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО

 

Додаток: Органско производство состојба 2009
Органско производство состојба 2010
Органско производство состојба 2011

Органско производство состојба 2012

Органско производство состојба 2013

Органско производство состојба 2014

Органско производство состојба 2015

Органско производство состојба 2016

Органско производство состојба 2017

 

ИНФОРМАЦИИ

 

Новиот Закон за органско земјоделско производство ( Службен Весник на РМ, број 146/2009) предвидува донесување на следните Правилници: