Државен секретар

Нефрус Челику - Државен секретар

Нефрус Челику стапи на функцијата Државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во јуни 2017 година.

 

Нефрус Челику е роден на 02.11.1966 година во село Црвица, Кичево. Оженет, татко на две деца.

На функцијата Државен секретар поставен е во јуни 2017 година.

Националност: Aлбанец

 

Образование:

- Средно училиште “Мирко Милески” – Кичево.

- Дипломиран агроном, Растително производство, Факултет за земјоделство во Тирана, Универзитет за земјоделство во Тирана

- Магистер по земјоделски науки, Универзитет за земјоделство во Тирана

 

Работно искуство:

2003 Помлад соработник во Подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Кичево

2000 – 2005 Преседател на Советот на Општина Осломеј, Општина Осломеј

2005 – 2009 Советник во  Општина Осломеј, Општина Осломеј

2010 - 2011 Државен советник, Влада на Република Македонија

2012 – 2017 Државен советник, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Компјутерски вештини: MS Office,Power Point, Corel Draw и интернет

Јазици: Англиски, Српско- хрватски

 

Дополнителни податоци:

Март 2002 – Мај 2002 Член на Регионалната комисија за попис во Република Македонија, Државен завод за статистика на Република Македонија

Февруари 2003 Претседател на Центарот за рурален развој, Кичево

2005 Обучувач, Зајакнување на капацитетите на индивидуалните земјоделци, СФРАМ Скопје, ЛРФ Скопје, Сида Скопје и Федерација на македонските земјоделци на Република Македонија

2005 Обучувач, Школо за лидерство, СКАНГРИ Скопје и СИДА Скопје

Март 2006 – Јуни 2006 Член на Регионалната комисија за попис на земјоделството во  Република Македонија, Државен завод за статистика на Република Македонија

Февруари 2008 – Април 2008 Член на општинската комисија за парламентарни избори, Државна изборна комисија на Република Македонија