Закони и правилници

Закон за органско производство

Со овој закон се уредува производството, подготовката, преработката, доработката, складирањето, транспортот, дистрибуцијата, рекламирањето, продажбата, означувањето и контролата на органските производи кај кои се користени методите за органско производство. Превземи

Kонсолидираниот текст на Законот за органско земјоделско производство: Превземи

 

Правилници

Овластување на сертификациски тела и лаборатории Превземи

Правилник за начинот и постапката за вршење на стручна контрола во огранското земјоделско производство Превземи

Правилник за постапките за производство на органски преработена храна Превземи

Правилник за правила и постапки во растителното органско производство Превземи

Правилник за правила и постапувања во пчеларството Превземи

Правилник за формата и содржината на годишниот извештај Превземи, Образец 1, Образец 2

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденциите и базите на податоци за субјектите и за огрански семенски и саден материјал Превземи

Правилник за формата и содржината на потврдата, начинот на нејзиното издавање, како и постапката за собирање, пакување, превоз и складирање на органски производи Превземи, Прилог за потврда

Правилник за формата, содржината и бојата на националната ознака за органски производ и националната ознака за производ во преод Превземи, Прилог 1 и 2, Прилог 3 и 4, Прилог национални ознаки во CorelDRAW формат (погодни за печатење)

Правилник за постапките за одгледување, минимум површините за сместување на различни видови животни и максимален број на животни по хектар Превземи, Прилог 1, Прилог 2

 

Листи

Листа на додатоци во добиточната храна и други материи кои се користат во исхраната на животните Превземи

Листа на ѓубриња и средства за подобрување на својствата на почвата Превземи

Листа на крмни суровини Превземи

Листа на производи за заштита на растенијата Превземи

Листа на производи и супстанции кои се користат во процесот на производство на органски преработена храна Превземи

Листа на состојки кои не биле произведени според принципите на органското земјоделство Превземи

Листа на средства за чистење и дезинфекција Превземи

 

 

CorelDRAW