Закони и правилници

Закон за квалитетот на земјоделските производи

(„Службен    весник    на    Република    Македонија”    бр. 140/10, 53/11 и 55/12)

 

Во глава III од Законот се регулира заштитата на земјоделските и прехранбените производи со ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет. Превземи

 

Правилници

 

Правилник за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака. Превземи

Правилник за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за гарантиран традиционален специјалитет. Превземи
Правилник за формата и содржината на елаборатот кој е содржан во барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака. Превземи
Правилник за формата и содржината на единствениот документ од барањето за регистрација на ознака за потекло или географска  ознака. Превземи
Правилник за формата и содржината на спецификацијата на производот за добивање ознака за гарантиран традиционален специјалитет. Превземи
Правилник за трошоците во постапката за регистрирање и користeње на ознаката за потекло, географската ознака и ознаката за гарантиран традиционален специјалитет. Превземи
Правилник за формата, содржината, големината и употребата на ознаките и знаците „заштитена ознака на потекло“, „заштитена географска ознака“ и „ознака за гарантиран  традиционален специјалитет“. Превземи
Решение за определување на земјоделските и прехранбените производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото или географската ознака и заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран традиционален специјалитет. Превземи
Правилник за образецот на приговорот на предложениот назив од барањето за регистрација на ознака за потекло, географска ознака или ознака за гарантиран традиционален специјалитет и образецот за доставување на информација од спогодбената постапка. Превземи
Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на барањето за поништување на решението за регистрација. Превземи
Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на корисници на ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет. Превземи

Правилник за начинот на поднесување на барањето и формата и содржината на образецот на барањето за измена и дополнување на елаборатот односно спецификацијата. Превземи
Правилник за формата и содржината на регистарот на овластените верификациски тела. Превземи