Програми

Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2013 - 2017 година - Превземи

 

Директни плаќања - 2017 година

Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година - Превземи

 

Рурален развој - 2017 година

Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година  - Превземи

Родова буџетска изјава - Превземи

 

Рибарство и аквакултура - 2017 година

Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година - Превземи

 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ НА ЕУ (ИПА)
ПРОГРАМА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 2014 - 2020 - Превземи