Формулари

Барање за упис во регистар на вина со заштитен географски назив - Превземи

Пријава за упис во националниот регистар на лозови насади - Превземи

Пријава за упис на промените во националниот регистар на лозови насади - Превземи

Пријава_Декларација за берба на грозје - Превземи

Пријава_Декларација за продажба на винско грозје - Превземи

Пријава_Декларација за производство и залихи на вино - Превземи

Пријава_Декларација на увезенa шира и вино - Превземи

Барање за добивање на лиценца од областа на шумарството: Физичко лице - Превземи, Правно лице - Превземи *Правилник за лиценци - Превземи

Извештајот за исполнети финансиски обврски за купено винско грозје во претходната година - Превземи

Барање за добивање на Уверение за физичко хемиска анализа на виното од увоз - Превземи

Барање за издавање на придружен документ за извоз - Превземи

Барање за упис во Регистарот на производители на вино - Превземи

Барање за упис во Регистарот за увозници на вино - Превземи

Барање заради добивање на Решение за ставање на виното во промет - Превземи

Упатство за начинот на постапување по барања за издавање на решение за ставање на вино во промет - Превземи

Барање за издавање на контролни марки за брашно - Превземи

Барање за полагање ловечки испит - Превземи