Корисни информации и контакти

Овластени верификациски тела за контрола:


ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КВАЛИТЕТ
ДООЕЛ – Скопје

Бул. Октомвриска револуција 2-1/1 Скопје

Тел: +389 2 3246 900 и +389 2 3246 901
факс: +389 2 3246 902

e-mail: iqs@iqs.com.mk

www.iqs.com.mk

 

Решение за овластување бр. 11-10526/3 од 04.01.2013 година Превземи


БАЛКАН БИОСЕРТ – Скопје
Ул. Фредерик Шопен 2/9, 1000 Скопје
Тел/факс: +389 2 3239 239
e-mail:  balkanbiosert@t-home.mk
www.balkanbiocert.mk

Решение за овластување бр. 11-11552/2 од 25.12.2012 година Превземи

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Сектор за маркетинг и квалитет на земјоделските производи

Одделение за стандарди и квалитет на земјоделските производи

Ул. Ленинова бр. 2

Тел: 02/ 3112-205    Факс: 02/ 3112-241

e-mail: info@mzsv.gov.mk

www.mzsv.gov.mk