Отворени податоци - OpenData

Отворени податоци е идеја дека одредени податоци треба да бидат достапни за секого, секој да може да ги користи, без ограничувања од авторски права, патенти или други механизми на контрола. Филозофијата зад отворени податоци е основана долга (на пример во Mertonian традиција во науката), но терминот "отворени податоци" сам по себе е нов. Истиот стекнува популарност со појавата на Интернет и World Wide Web, и, особено, со лансирањето на отворен податоци владини иницијативи како што Data.gov.

 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со одлука на влада на РМ ги споделува отворените податоци за следниве огранизациони единици и органи во состав:


Управа за семе и саден материјал
Државен инспекторат за земјоделство

Државна фитосанитарна лабораторија

 

Пристапот до отворените податоци ви е овозможен на овој линк.