Отворени податоци - OpenData

Организациона единица / Орган во составПоследна обноваНазив на податокТип на податокData
Државен инспекторат за земјоделство28 Јануари 2013Сектор за инспекциски надзор од областа на руралниот развој со директните плаќања во земјоделството, органското производство и органска храна, тутунот и тутунските производиcsv
Државен инспекторат за земјоделство28 Јануари 2013Закони по кои постапува ДИЗcsv
Државен инспекторат за земјоделство28 Јануари 2013Фитосанитарна инспекција на гранични преминиcsv
Државен инспекторат за земјоделство28 Јануари 2013Фитосанитарна инспекција во внатрешноста на Република Македонијаcsv
Државен инспекторат за земјоделство28 Јануари 2013Места на утовар и инспектори кои издаваат фитосанитарни сертификатиcsv
Државен инспекторат за земјоделство28 Јануари 2013Секторот за инспекциски надзор од областа на семе, саден материјал, производи за заштита на растенија, цвеќе и генетски модифицирани организми, вино и лозарство и квалитет на земјоделски производиcsv
Државен инспекторат за земјоделство28 Јануари 2013Сектор за инспекциски надзор од областа на рибарството со аквакултурата, сточарството со пчеларство, безбедност на земјоделски производи и земјишна политикаcsv
Државен инспекторат за земјоделство28 Јануари 2013Извештај за извршени инспекциски надзори од страна на државните инспектори за земоделствоcsv
Управа за семе и саден материјал1 Февруари 2013Регистар на семенски материјалcsv
Управа за семе и саден материјал1 Февруари 2013Регистар на семенски материјалods
Управа за семе и саден материјал1 Февруари 2013Регистар на саден материјалcsv
Управа за семе и саден материјал1 Февруари 2013Регистар на саден материјалods