Проекти

Листа на проекти поврзани со министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Воведување на Национална програма за консолидација на земјиште (MAINLAND)

(http://www.fao.org/in-action/mainstreaming-national-land-consolidation-p...)

 

Проект за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ (ASAP)
АгБиз Програма на USAID

Зајакнување на готовноста за заштита на националните шуми од пожар

SFARM 3 - Поддршка на земјоделските здруженија во Р. Македонија

Програма за поддршка на советодавните услуги во земјоделството - MAASP

EMERALD

Поддршка на подготовките за ИПАРД

Промоција на одржливи земјоделски практики, енергетска ефикасност и искористување на обновливи извори на енергија во руралните заедници на Република Македонија– Aгроенергија

Развој на административниот капацитет за усвојување и спроведување на acquis во секторот земјоделство

Институционална надоградба на институционалниот капацитет за спроведување на политиките за земјоделски и рурален развој

Градење на капацитети на компетентните служби за безбедност со храна, ветеринарна и фитосанитарна политика

Развој на квалитетната и регулаторната инфраструктура за безбедност за храна во југо-источна Европа

Промотивна кампања за користење на обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и одржливи земјоделски практики во руралните средини

Поддршка во подготовка за искористување на ИПАРД

Програма за наводнување на јужната долина на р. Вардар

Подобрување на искористувањето на водите од сливот на Злетовица (прва фаза)

Подобрување на искористувањето на водите од сливот на Злетовица (втора фаза)

Подобрување на искористувањето на водите од сливот на Злетовица (трета фаза)

Cochran Програма