Јавен Оглас

Јавен оглас бр. 01/12
Дата на објава: 
11 Февруари 2012

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 01/12

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

 

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионот Гевгелија

Додаток за превземање: 

Јавен повик бр. 09/11
Дата на објава: 
24 Декември 2011

 

Ј а в е н П О В И К    бр. 09/11

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за долгогодишни насади за времетраење од 30 (триесет) години за катастарската општини:

 

1. К.О. Тимјаник, регион Неготино,

2. К.О. Кошарка, регион Неготино,

3. К.О. Дуброво, регион Неготино,

4. К.О. Тремник регион Неготино,

5. К.О. Ваташа, регион Кавадарци

6. К.О. Ресава, регион Кавадарци

7. К.О. Шивец, регион Кавадарци

8. К.О. Балинци, регион Валандово

9. К.О. Град регион Делчево

Додаток за превземање: 

Јавен оглас бр. 08/11
Дата на објава: 
24 Декември 2011

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 08/11

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионите:

Додаток за превземање: 

Јавен повик бр. 08/11
Дата на објава: 
24 Декември 2011

Ј а в е н П О В И К    бр. 08/11

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за катастарската општини:

 

1.  К.О. Владиловци регион Велес

2. К.О. Горобинци регион Свети Николе

3. К.О. Негорци регион Гевгелија

4. К.О. Прдејци регион Гевгелија

5. К.О. Гевгелија регион Гевгелија

Предмет на постапката од дел I став 2 на овој јавен повик може да биде само слободно земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое нема востановено право на закуп, право на плодоуживање, за кое не се води постапка за денационализација или постојат други пречки за доделување на земјиштето во закуп

Времетраењето на закупот за кој се издава земјиштето е:

- подигање на долгогодишни насад (лозја, овоштарници, хмељ) за период до 30 години;

Додаток за превземање: 

Јавен повик
Дата на објава: 
30 Ноември 2011

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување на финансискa поддршка на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој

 

1. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

 

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка:

- за научно-истражувачки, апликативни и проекти во тек на имплементација од областа на земјоделството и руралниот развој кои имаат за цел:

-        Подршка во процесот на земјоделското производство;

-        Подобрување на човечките ресурси во земјоделството и руралниот развој;

-        Подобрување на преносот на знаењето од науката до примарните производители;

-        издавање на стручни материјали од областа на земјоделството и руралниот развој (едукативни, информативни, научни и пропагандни материјали) кои имаат за цел остварување на стратешките развојни цели на МЗШВ.

2. ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ И МАКСИМАЛЕН ИЗНОС НА ПОДДРШКАТА

Согласно предметот на овој јавен повик од точка 1, прифатливи трошоци се:

-       за ангажман на експерти;

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content