ЈАВЕН ОГЛАС за закуп на земјоделско земјиште за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

Дата на објава: 
14 Јули 2018
logo_mzsv.png

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува


ЈАВЕН ОГЛАС бр.05/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање


1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС
Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина од 517ха 28ар 37м2 и тоа за следните региони во Република Македонија:

Документите можете да ги преземете на следниот линк: https://goo.gl/fZzbDm

Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 22.08.2018 година (Среда)

Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 23.08.2018 година (Четвток)) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.