ЈАВЕН ПОВИК за барање за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони

Дата на објава: 
26 Јуни 2018
logo_mzsv.png

Согласно Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/18), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува


ЈАВЕН ПОВИК

за доставување на барање за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој


I. ПРЕДМЕТ
Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Буџетот на Република Македонија за 2018 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17) раздел 14001 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 3 – Земјоделство и рурален развој, потпрограма 30 Земјоделство, ставка 489 – Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 30.000.000,00 денари чии средства ќе се користат за субвенционирање на проекти кои имаат за цел подобрување на пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност.

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: