ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

Дата на објава: 
7 Февруари 2018

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари  (“Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува

 

 

Јавен ОГЛАС бр.01/18

 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

 

I.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

 

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 843ха 73ар 53м2 и  тоа за следните региони во Република Македонија:


 

Целиот ЈАВЕН ОГЛАС, Образецот за учество на огласот, како и катастарските општини во кои се наоѓаат површините се во додатоците за превземање.Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: