Барање за издавање на Дозвола за акумулирање и користење на водите од Оризарска река

Дата на објава: 
25 Мај 2017

 

Министерството за животна средина и просторно планирање  на Република Македонија:

 

ОБЈАВУВА


Барање за издавање на Дозвола за акумулирање и користење на водите од Оризарска река за водоснабдување на население, индустрија, наводнување на земјоделско земјиште и за хидроенергетски потреби, со изградба на брана „Речани" и пропратни објекти, во општина Кочани.

Согласно член 30 став (1) од Законот за водите (Сл. Весник на Р. Македонија бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), до Министерството за животна средина и просторно планирање доставено е барање за издавање на Дозвола за акумулирање и користење на водите од Оризарска река за водоснабдување на население, индустрија, наводнување на земјоделско земјиште и за хидроенергетски потреби, со изградба на брана "Речани" и пропратни објекти, во општина Кочани.

 

Подносител на барањето:

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

ул: "Аминта Трети" бр. 2

1000 Скопје

 

Локацијата на браната и акумулацијата „Речани" се наоѓаат во источниот регион на Република Македонија, источно од градот Кочани. За полнење на акумулацијата ќе се користат водите од Бела Река и Црна Река кои во својот состав ја формираат Оризарска Река. Преградното место за браната се наоѓа на околу 500 м низводно од составот на Бела Река и Црна Река, а на околу 8,0 км возводно од с.Оризари.

 

Браната е дефинирана со следните координати:

Точка 1          Y: 7.620.867              Х: 4.650.611

Точка 2          Y: 7.621.069              Х: 4.650.599

 

Информации во врска со барањето, заинтересирана јавност може да добие во Министерството за животна средина и просторно планирање, на е-mail b.nikcevski@moepp.gov.mk.

 

Засегнатата јавност, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на барањето, има право да достави мислења и забелешки во писмена форма до Министерството за животна средина и просторно планирање булевар „Гоце Делчев" бр. 18 зграда на МРТ (10 спрат), 1000 Скопје.