ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ СТРУГА, ДЕЛЧЕВО И КОЧАНИ

Дата на објава: 
23 Март 2016

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15 и 193/15), Одлуката на Владата на Република Македонија за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Струга, Делчево и Кочани („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/16)  Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува

 

ЈАВЕН  ПОВИК

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ  СТРУГА, ДЕЛЧЕВО И КОЧАНИ

  1. Концедент е Република Македонија-Владата на Република Македонија.

2. Предмет на овој јавен повик е давање на користење на дивечот со концесија во дел од ловиштата востановени со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија и тоа:

Додаток за превземање: