Консолидирани текстови на закони

На овој дел од интернет презентацијата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, можете да ги пребарате законите што се однесуваат на министерството.
Можете да пребарувате по клучен збор или по тип на документ.

Пребарувај по клучен збор/клучни зборови
Назив на документЗакон од кој произлегуваБрој на службен весник
Закон за органско земјоделско производство
Закон за ловството
Закон за шумарска и ловна инспекција
Закон за шумите
Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја
Закон за државниот инспекторат за земјоделство
Закон за земјоделско земјиште
Закон за квалитетот на земјоделските производи
Закон за воспоставување мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства
Закон за ѓубриња
Закон за здравјето на растенијата
Закон за производи за заштита на растенијата
Закон за сточарството
Закон за земјоделство и рурален развој
Закон за водните заедници
Закон за водостопанствата
Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
Закон за селекционерски права
Закон за производи за заштита на растенијата
Закон за рибарство и аквакултура