Јавен Оглас

Јавен повик бр.02/15
Дата на објава: 
1 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 25-б став 1 и став 2 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), по Одлука бр.22-9010/1 од 26.08.2015 година, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

 

Ј а в е н П О В И К    бр.02/15

за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост над 3 хектари

I.ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Додаток за превземање: 

Јавен повик бр. 01/15
Дата на објава: 
1 Септември 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 25-б став 1 и став 2 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15) и Одлука бр.22-9011/1 од 26.08.2015 година, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н П О В И К    бр.01/15

за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 3 хектари

I.ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Додаток за превземање: 

Јавен оглас бр. 02/15
Дата на објава: 
31 Август 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а врз основа на Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.02/15 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари (“Службен весник на Република Македонија“ бр.141/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.02/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

 

Превземи парцели за јавен оглас бр. 02/15

Додаток за превземање: 

Јавен повик за давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кочани, Струга, Скопје, Делчево
Дата на објава: 
31 Август 2015

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кочани, Струга („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/15)  и Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони  Скопје, Делчево, и Дебар („Службен весник на Република Македонија“ бр.117/15), Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува

 

ЈАВЕН  ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ КОЧАНИ, СТРУГА, СКОПЈЕ, ДЕЛЧЕВО И ДЕБАР

Додаток за превземање: 

Јавен оглас бр. 03/15
Дата на објава: 
10 Август 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а врз основа на Одлука за давање на согласност на јавен оглас бр.03/15 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање  (“Службен весник на Република Македонија“ бр.133/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.03/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина  од  4565ха 07ар 24м2 и  тоа за следните региони во Република Македонија:

 

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content