Јавен Оглас

Јавен конкурс
Дата на објава: 
13 Април 2011

Јавен конкурс

за давање на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов  на риболовните ревири и рекреативните зони

I ПРЕДМЕТ

1.   Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните ревири и рекреативни зони на сливовите на реките Вардар, Црн Дрим, Брегалница, Треска, Струмица, Црна Река, Пчиња и риболовните ревири на сливовите на Охридското Езеро и Преспанското Езеро.

Додаток за превземање: 

Ј а в е н О Г Л А С бр. 03/11
Дата на објава: 
8 Април 2011

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 03/11

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 399ха 54ар 60м2 за одгледување на едногодишни земјоделски култури за регионите:

 

Штип за површина од 100ха 88ар 77м2

Свети Николе за површина од 298ха 65ар 83м2

 

Податоците за земјоделско земјиште од овој јавен оглас (за службености и други товари, за состојбата во која се наоѓа земјиштето, катастарските податоци содржани во имотниот односно поседовниот лист) се во согласност со катастарската евиденција и увид во тие податоци за секоја површина може да се направи на огласна табла во подрачната единица во Министерството, надлежна за соодветната огласена површина.

Додаток за превземање: 

Ј а в е н П О В И К бр. 02/11
Дата на објава: 
8 Април 2011

Ј а в е н П О В И К    бр. 02/11

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за катастарската општини:

1. К.О.Брод, регион Битола,

2. К.О. Марена регион Кавадарци

 

Предмет на постапката од дел I став 2 на овој јавен повик може да биде само слободно земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое нема востановено право на закуп, право на плодоуживање, за кое не се води постапка за денационализација или постојат други пречки за доделување на земјиштето во закуп

Додаток за превземање: 

Соопштение
Дата на објава: 
21 Март 2011

Ј а в е н П О В И К    бр. 01/11

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари

 

.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за катастарската општини:

1. К.О. Криволак, регион Неготино,

2. К.О. Росоман регион Кавадарци и

3. К.О. Сопот регион Кавадарци.

Додаток за превземање: 

Соопштение
Дата на објава: 
21 Март 2011

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 01/11

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионите:.......

Додаток за превземање: 

Syndicate content