Јавен Оглас

Јавен оглас бр. 07/11
Дата на објава: 
24 Ноември 2011

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 07/11

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

Додаток за превземање: 

Јавен повик бр. 07/11
Дата на објава: 
24 Ноември 2011

Ј а в е н П О В И К    бр. 07/11

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за долгогодишни насади за времетраење од 30 (триесет) години за катастарската општини:

 

1. К.О. Дабниште, регион Кавадарци,

2. К.О. Конопиште, регион Кавадарци,

3. К.О. Мрежичко, регион Кавадарци,

4. К.О. Грушани, регион Кавадарци,

5. К.О. Демир Капија, регион Неготино,

6. К.О. Долни Дисан, регион Неготино,

7. К.О. Горни Дисан, регион Неготино,

8. К.О. Вешје, регион Неготино,

9. К.О. Балинци регион Валандово,

10. К.О. Евла, регион Ресен,

Додаток за превземање: 

Јавен повик бр. 06/11
Дата на објава: 
28 Октомври 2011

Ј а в е н П О В И К    бр. 06/11

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за катастарската општини:

 

1. К.О. Кавадарци, регион Кавадарци,

2. К.О. Марена, регион Кавадарци,

3. К.О. Курија, регион Неготино,

4. К.О. Војшанци, регион Неготино,

5. К.О. Корешница, регион Неготино,

6. К.О. Бистринци, регион Неготино,

7. К.О. Фурка регион Гевгелија,

8. К.О. Миравци регион Гевгелија,

9. К.О. Делчево, регион Делчево,

10. К.О. Вирче регион Делчево,

11. К.О. Стамер регион Делчево

Додаток за превземање: 

Ј А В Е Н П О В И К бр. 05/11
Дата на објава: 
27 Октомври 2011

Ј а в е н П О В И К    бр. 05/11

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за катастарската општини:

 

1. К.О. Нов Дојран регион Дојран

2. К.О. Црничани регион Дојран

3. К.О. Сретеново регион Дојран

4. К.О. Тремник регион Неготино,

5. К.О. Тработивиште регион Делчево,

6. К.О. Град регион Делчево,

7. К.О. Стар Истевник регион Делчево,

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2011
Дата на објава: 
25 Октомври 2011

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Тело за управување со ИПАРД
на 25.10.2011 година објавуваaт
ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2011
за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата 2007-2013

Додаток за превземање: 

Syndicate content