Јавен Оглас

ЈАВЕН ПОВИК
Дата на објава: 
1 Февруари 2014

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12 и 164/13) и Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовно подрачје Преспанско езеро бр. 41-10549/1 од 30.12.2013 година, (“Службен весник на Република Македонија” бр. 1/14), Комисијата за спроведување на постапки за доделување на концесии на рибите за вршење стопански риболов и за организирање на рекреативен риболов во риболовни води, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовно подрачје Преспанско Езеро

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН ПОВИК
Дата на објава: 
1 Февруари 2014

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12 и 164/13) и Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовна зона од регулациониот објект на ХЕЦ Глобочица кај црквата „Света Петка“ до местото викано ДИВЛЈАК – Струга во објектот ДАЛЈАН - Струга бр. 41-10549/3 од 30.12.2013 година, (“Службен весник на Република Македонија” бр. 1/14), Комисијата за спроведување на постапки за доделување на концесии на рибите за вршење стопански риболов и за организирање на рекреативен риболов во риболовни води, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовна зона од регулациониот објект на ХЕЦ Глобочица кај црквата „Света Петка“ до местото викано ДИВЛЈАК – Струга во објектот ДАЛЈАН - Струга

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН ПОВИК
Дата на објава: 
1 Февруари 2014

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија” бр.6/12), член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13), Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип, Битола, Делчево и Кочани (“Службен весник на Република Македонија” бр.185/13), Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува

ЈАВЕН  ПОВИК

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОНСКИ БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО, ВЕЛЕС, СВЕТИ НИКОЛЕ, РАДОВИШ, ШТИП, БИТОЛА, ДЕЛЧЕВО И КОЧАНИ

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН КОНКУРС
Дата на објава: 
1 Февруари 2014

Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10 и 23/13), а во согласност со дел I мерка 6 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година (,,Службен весник на Р.М” бр. 15/14) Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС

за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведувањето на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД

Додаток за превземање: 

Јавен оглас 02/14
Дата на објава: 
31 Јануари 2014

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13 и 164/13), по Одлуката           бр.22-1183/1 од 30.01.2014 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    02/14

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за вкупна површина од      2648ха 86ар 39м2 за следните географски целини:

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content