Index of /docs/10. Консолидирани текстови на закони и подзаконски акти

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[  ]1.Zakon za prodazba na zemjodelskoto zemjiste br.87-2013.pdf14-Nov-2017 11:58 241K
[  ]2.Izmena na Zakon za prodazba br.106-2013.pdf14-Nov-2017 11:58 65K
[  ]3. Izmena na Zakon za prodazba br.137-2013.pdf14-Nov-2017 11:58 67K
[  ]4. Izmena na Zakonot za prodazba br.61-2015.pdf14-Nov-2017 11:58 64K
[  ]5.Izmena na Zakonot za prodazba br.97-2015.pdf14-Nov-2017 11:58 65K
[  ]6. izmenа na Zakon zaprodazba br.215-2015.pdf14-Nov-2017 11:58 274K
[  ]7. izmena na Zakon za prodazba br.53-2016.pdf14-Nov-2017 11:58 98K
[  ]Pravilnik za forma i sodrzina na godisnata programa za potsektorski postojani grupi.pdf14-Nov-2017 11:58 142K
[  ]PRAVILNIK ERZS izmeni br 35 od 2015.pdf14-Nov-2017 11:58 3.5M
[  ]Pravilnik za formata i sodrzinata na potvrdata nacinot na nejzino izdavanje kako i postapkata za skladiranje organski proizvodi.pdf14-Nov-2017 11:58 169K
[  ]Pravilnik za formata i sodrzinata na potvrdata nacinot na nejzino izdavanje kako i postapkata za skladiranje organski proizvodi_prilog za potvrda.pdf14-Nov-2017 11:58 82K
[  ]Pravilnik za formata sodrzinata i bojata na nacionalnata oznaka za organski proizvod i nacionalnata oznaka za proizvod vo preod.pdf14-Nov-2017 11:58 165K
[  ]Pravilnik za formata sodrzinata i bojata na nacionalnata oznaka za organski proizvod i nacionalnata oznaka za proizvod vo preod_prilog1i2.pdf14-Nov-2017 11:58 129K
[  ]Pravilnik za formata sodrzinata i bojata na nacionalnata oznaka za organski proizvod i nacionalnata oznaka za proizvod vo preod_prilog3i4.pdf14-Nov-2017 11:58 135K
[  ]Pravilnik za nacin na upis i brisenje.pdf14-Nov-2017 11:58 133K
[  ]Pravilnik za ovlastuvanje_na_sertifikaciski_tela_i_laboratorii.pdf14-Nov-2017 11:58 173K
[  ]Pravilnik za postapkite za odgleduvanje minimum povrsinite za smestuvanje na razlicni vidovi zivotni.pdf14-Nov-2017 11:58 182K
[  ]Pravilnik za postapkite za odgleduvanje minimum povrsinite za smestuvanje na razlicni vidovi zivotni_prilog1.pdf14-Nov-2017 11:58 175K
[  ]Pravilnik za postapkite za odgleduvanje minimum povrsinite za smestuvanje na razlicni vidovi zivotni_prilog2.pdf14-Nov-2017 11:58 161K
[  ]Pravilnik-prodazba na ZZ (dogovor).pdf14-Nov-2017 11:58 113K
[  ]Pravilnik_FADN.pdf14-Nov-2017 11:58 317K
[  ]Pravilnik_za_formata_i_sodrzinata_na_godisniot_izvestaj.pdf14-Nov-2017 11:58 160K
[  ]Pravilnik za reprezentativni pazari.pdf14-Nov-2017 11:58 298K
[  ]Pravilnik za sobiranje na podatoci za Analizi na ZP (3).pdf14-Nov-2017 11:58 134K
[  ]Pravilnik_za_formata_sodrzinata_i_nacinot_na_vodenje_na_evidenciite_i_bazite_organski_ssm.pdf14-Nov-2017 11:58 162K
[  ]Pravilnik_za_nacionot_i_postapkata_za_vrsenje_na_strucna_kontrola.pdf14-Nov-2017 11:58 296K
[  ]Pravilnik_za_postapkite_za_proizvodstvo_na_organiski_prerabotena_hrana.pdf14-Nov-2017 11:58 163K
[  ]Pravilnik_za_pravila_i_postapki_vo_rastitelnoto_organsko_proizvodstvo.pdf14-Nov-2017 11:58 172K
[  ]Pravilnik_za_pravila_i_postapuvanja_vo_pcelarstvoto.pdf14-Nov-2017 11:58 167K
[  ]Zakon_za_vospostavuvanje_mreza_na_smetkovodstveni_podatoci_od_zemjodelski_stopanstva.pdf14-Nov-2017 11:58 225K
[  ]Zakon za Zemj. i RR-KT septemvri 2016.pdf14-Nov-2017 11:58 589K
[  ]Закон вино_пречистен текст_неофицијален_СЛВО_061117.pdf14-Nov-2017 11:58 429K
[  ]Закон за органско земјоделско производство-konsolidiran 2016.pdf14-Nov-2017 11:58 320K
[  ]Закон за Рибарство и Аквакултура Консолидиран.pdf14-Nov-2017 11:58 373K
[  ]Измена на Правилник за лиценца за процена на тутун.pdf14-Nov-2017 11:58 405K
[  ]КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ на Закон за тутун и тутунски производи.pdf14-Nov-2017 11:58 356K
[  ]Нов Правилник за барањето за упис во Регистарот на откупувачи на земјод. производи.pdf14-Nov-2017 11:58 157K
[  ]ZAKON ZA STOCHARSTVOTO 2016 KONSOLIDIRAN.pdf14-Nov-2017 11:58 7.7M
[  ]Правилник за барањето за упис во Регистарот на откупувачи на земјод. производи.pdf14-Nov-2017 11:58 156K
[  ]Правилник ЕРЗС - Сл.Весник бр 178.pdf14-Nov-2017 11:58 6.0M
[  ]Правилник за видот на податоците за откупени и планирани земјоделски проиозводи.pdf14-Nov-2017 11:58 494K
[  ]Правилник за големина на риби под која не смеат да се ловат за стопански и рекреативен риболов-консолидиран текст.pdf14-Nov-2017 11:58 471K
[  ]Правилник за дозволени риболовни средства и нивната употреба за вршење стопански и рекреативен риболов - консолидиран текст.pdf14-Nov-2017 11:58 131K
[  ]Правилник за квалитет големина и тежина како и начинот на декларирање на рибата за ставање во промет.pdf14-Nov-2017 11:58 163K
[  ]Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално -техничката опрема на просториите за полагање на испитот.pdf14-Nov-2017 11:58 131K
[  ]Правилник за земјоделска пракса.pdf14-Nov-2017 11:58 6.5M
[  ]Правилник за критериумите под кои се употребува и пушта во промет семе од добиток.pdf14-Nov-2017 11:58 212K
[  ]Правилник за методите и постапките за мерење на својствата и прогнозирање на генетската вредност на добитокот.pdf14-Nov-2017 11:58 280K
[  ]Правилник за начин на вршење рибочуварска службаформата и содржината на образецот на легитимацијата за рибочувар.pdf14-Nov-2017 11:58 140K
[  ]Правилник за начинот на бодување и потребната литература за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутунот.pdf14-Nov-2017 11:58 514K
[  ]Правилник за начинот на вршење на контрола на квалитет и безбедност на тутунски производи.pdf14-Nov-2017 11:58 285K
[  ]Правилник за начинот на изведување и мониторинг на биолошката разновидност во сточарството.pdf14-Nov-2017 11:58 175K
[  ]ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕМОТ НА ГЕНЕТСКИТЕ РЕЗЕРВИ, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ.pdf14-Nov-2017 11:58 183K
[  ]Правилник за начинот на обележување на појасот околу рибник.pdf14-Nov-2017 11:58 127K
[  ]Правилник за начинот на одгледувањето и прометот на пчелните матици наменети за промет....pdf14-Nov-2017 11:58 201K
[  ]Правилник за поблиските критериуми за вршење промет со семе од страна на други правни лица.pdf14-Nov-2017 11:58 167K
[  ]Правилник за поблиските услови за признавање на организациите на одгледувачи по одделни видови добиток.pdf14-Nov-2017 11:58 129K
[  ]Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за упис во регистарот на откупувачи на тутун.pdf14-Nov-2017 11:58 494K
[  ]Правилник за подеталните критериуми за катастарот на пчелните пасишта и пчеларскиот ред за испаша.pdf14-Nov-2017 11:58 141K
[  ]Правилник за содржина риболовна основа (003).pdf14-Nov-2017 11:58 130K
[  ]Правилник за содржина риболовна основа.pdf14-Nov-2017 11:58 130K
[  ]Правилник за содржината на годишниот план за заштита и стопанисување со рибитеи содржината на годишниот извештај за реализација.pdf14-Nov-2017 11:58 132K
[  ]ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОДГЛЕДУВАЧИ ПО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ДОБИТОК.pdf14-Nov-2017 11:58 277K
[  ]ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАTA НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИJA ЗА ДОБИВАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ЕМБРИОНИ.pdf14-Nov-2017 11:58 332K
[  ]Правилник за софтвер за тутун.pdf14-Nov-2017 11:58 1.4M
[  ]Правилник за техничкита барања што треба да ги исполнуваат риболовните пунктови.pdf14-Nov-2017 11:58 131K
[  ]ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА СТОЧАРСТВОТО.pdf14-Nov-2017 11:58 390K
[  ]ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОМЕТ СО СЕМЕ.pdf14-Nov-2017 11:58 409K
[  ]ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАНИЦA ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ДОБИТОК.pdf14-Nov-2017 11:58 311K
[  ]Правилник за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на откупувачи на тутун.pdf14-Nov-2017 11:58 350K
[  ]Правилник за формата и содржината на документот за потеклото на рибата како и начинот на неговото пополнување и издавање.pdf14-Nov-2017 11:58 140K
[  ]Правилник за формата и содржината на легитимацијата за рекреативен риболов и начинот на нејзиното издавање.pdf14-Nov-2017 11:58 137K
[  ]Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата за рек.риболов и образецот за водење евиденција начинот на водење.pdf14-Nov-2017 11:58 160K
[  ]Правилник за формата содржината и начинот на водење на книгата за процена за тутун и дневната потврда за предадениот тутун.pdf14-Nov-2017 11:58 530K
[  ]Правилник за формата содржината и начинот на водење на регистар на откупувачи.pdf14-Nov-2017 11:58 273K
[  ]Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на признатите организации на одгледувачи.pdf14-Nov-2017 11:58 136K
[  ]Правна рамка_вино_06112017.pdf14-Nov-2017 11:58 127K
[  ]Пречистен текст за Правилник за откуп на земјоделски производи.pdf14-Nov-2017 11:58 254K
[  ]Пречистен текст на Правилник за упис во регистар на увозници.pdf14-Nov-2017 11:58 205K
[  ]ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Правилникот за мерилата за квалитативна и квантитативна процена на суровиот тутун во лист.pdf14-Nov-2017 11:58 281K
[  ]ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Правилникот за формата и содржината на образецот на пријавата за договорено производство на тутун.pdf14-Nov-2017 11:58 308K
[DIR]ФИТО - Закони и Правилници/14-Nov-2017 14:41 -
[DIR]ФИТО - Правилник за неоргански ѓубриња/14-Nov-2017 14:42 -
[DIR]FITO - PPP - podzkonski akti/14-Nov-2017 15:16 -
[  ]ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА ПЗР.docx14-Nov-2017 15:17 16K
[DIR]Objavena legislativa_Sektor Zdravje na rastenija/14-Nov-2017 15:30 -

Apache/2.2.3 (CentOS) Server at arhiva.mzsv.gov.mk Port 80