Јавен Оглас

Јавен ОГЛАС бр. 03/10
Дата на објава: 
13 Април 2010

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (Службен весник на РМ бр. 135/07), по Одлуката бр.22-4831/1 од 09.04.2010 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 03/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост


Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за регионот Гевгелија со површина од 179ха 51ар 15м2

Додаток за превземање: 

Јавен повик за доставување на барања за средства од Програмата за руралниот развoj за 2010 година
Дата на објава: 
25 Февруари 2010
Додаток за превземање: 

Јавен ОГЛАС бр. 02/10
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (Службен весник на РМ бр. 135/07), по Одлуката бр.22-1681/1 од 03.02.2010 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 02/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост


Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за регионите Валандово 65 ха и Битола 82 ха

Додаток за превземање: 

Набавка на ушни маркици за Управата за ветеринарство
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Проектот за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ објавува оглас за набавка на ушни маркици за потребите на Управата за ветеринарство.

Набавката е деллива и може да се достави понуда за еден или за два lot-a.

LOT1: Ушни маркици за говеда

Ставка 1: Пар на ушни маркици - 50.000

LOT2: Ушни маркици за овци и кози

Ставка 1: Индивидуална идентификација со две ушни маркици - 1.000.000
Ставка 2: Индивидуална идентификација со една ушна маркица - 100.000
Ставка 3: Групна идентификација - 300.000

Краен рок за доставување на понудите е 22 март 2010 година, до 13:00 часот на адресата по број 2 наведена во додатокот.


Набавка на возила за ИПАРД платежната агенција
Дата на објава: 
4 Февруари 2010

Проектот за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ објавува оглас за набавка на возила за Агенцијата на финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој.

Додаток за превземање: 

Syndicate content