Јавен Оглас

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ
Дата на објава: 
25 Август 2010

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Република Македонија

Проект за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ

ИБРД Заем/4861-МК

Набавка и инсталација на комерцијален софтвер of the shelf“ софтвер за финансии и сметководство и хардвер

за потребите на ИПАРД Платежната агенција и Националниот фонд при Министерството за финансии.

МК-АСАП-Ц2-ИЦБ-Г04


ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ
Дата на објава: 
11 Август 2010

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Република Македонија

Проект за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ

ИБРД Заем/4861-МК

Набавка и инсталација на хардвер и апликативен софтвер за Земјоделскиот пазарен информативен систем (ЗПИС)

МК-АСАП-Ц1-ИЦБ-Г11


Јавен оглас бр. 07/10
Дата на објава: 
1 Јули 2010

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 07/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

 

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата и тоа во следните региони:

Делчево, Прилеп, Кавадарци, Битола, Радовиш, Струга и Охрид.

Додаток за превземање: 

Јавен конкурс за изработка на риболовни основи
Дата на објава: 
24 Јуни 2010

ЈАВЕН КOНКУРС
за изработка на риболовни основи

Предмет на овој јавен конкурс е изработка на риболовни основи за вештачките езера - акумулации:

Стрежево - Битола, Младост - Велес, Слатино - Охрид, Лисиче - Велес, Глобочица - Струга, Матка - Скопје, Липково - Куманово, Глажња - Куманово, Ратево (Беровско Езеро) - Берово, Градче - Кочани, Пишица - Пробиштип, Селимли - Гевгелија, Паљурци - Гевгелија, Пештерица - Прилеп, Беловодица - Прилеп, Мавровица - Св. Николе


Јавен оглас - Набавка на лабораториска опрема
Дата на објава: 
10 Јуни 2010

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Република Македонија

Проект за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ

ИБРД Заем/4861-МК

Набавка на лабораториска опрема

МК-АСАП-Ц3-ИЦБ-Г14


Syndicate content