Јавен Оглас

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2011
Дата на објава: 
17 Октомври 2011

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2011

за доставување на барања за користење на средства од Програмата за

финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година

Додаток за превземање: 

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 06/11
Дата на објава: 
6 Октомври 2011

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (“Сл. весник на РМ” бр. 135/07 и 18/11) по Одлуката бр.22-9374/1 од 04.10.2011 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 06/11

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионите:

 1. Свети Николе
 2. Делчево
 3. Велес
 4. Пробиштип
 5. Дебар
 6. Штип
 7. Ресен
 8. Кочани
 9. Кратово
 10. Крива Паланка
 11. Крушево
 12. Кичево
 13. Струга
 14. Виница
 15. Демир Хисар
 16. Македонски Брод
 17. Охрид
 18. Чаир
 19. Гостивар

Се вкупно: 4048 xa 19ар 35м2

Додаток за превземање: 

Ј А В Е Н П О В И К бр. 04/11
Дата на објава: 
21 Септември 2011

Ј а в е н П О В И К    бр. 04/11

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за катастарската општини:

 

1. К.О. Пепелиште, регион Неготино,

2. К.О. Тимјаник, регион Неготино

3. К.О. Долни Дисан, регион Неготино

4. К.О. Црвени Брегови, регион Неготино

5. К.О. Сопот регион Кавадарци.

 

Предмет на постапката од дел I став 2 на овој јавен повик може да биде само слободно земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое нема востановено право на закуп, право на плодоуживање, за кое не се води постапка за денационализација или постојат други пречки за доделување на земјиштето во закуп

 

Додаток за превземање: 

Ј А В Е Н П О В И К бр. 03/11
Дата на објава: 
20 Септември 2011

Ј а в е н П О В И К    бр. 03/11

за доставување на понуди за давање во закуп

на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост за катастарската општини:

 

1. К.О. Криволак, регион Неготино,

2. К.О. Росоман регион Кавадарци

3. К.О. Раец регион Кавадарци.

4. К.О. Фариш регион Кавадарци.

5. К.О. Паликура регион Кавадарци

6. К.О. Дојран регион Гевгелија

Додаток за превземање: 

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ
Дата на објава: 
2 Јуни 2011

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Република Македонија

Проект за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ

ИБРД Заем/4861-МК

Набавка на Интегриран административен и контролен систем (IACS) за потребите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

МК-АСАП-Ц2-ИЦБ-Г04/2


Syndicate content