Соопштенија

СООПШТЕНИЕ за кандидатите за полагање на првиот дел од испитот за добивање на лиценца за процена на тутун
Дата на објава: 
29 Октомври 2015

Полагањето на првиот дел од испитот за добивање на лиценца за процена на тутун ќе се спроведува во просториите на Испитниот Центар кој се наоѓа на следната локација: улица Христо Смирненски бр.30 ламела 1-Скопје (во близина на Универзална сала), на 05 ноември 2015 година, со почеток од 11 часот и завршување до 13 часот.

 

Начин на уплата и Список на кандидати со решение за исполнување на услови за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун во додаток.


Агенда за посета по населени места
Дата на објава: 
17 Септември 2014

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Отворени денови со земјоделците

Агенда за посета по населени места

Додаток за превземање: 

Известување
Дата на објава: 
14 Мај 2015

ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ И ЗА ДОБИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА РИБОЧУВАР

 

Се известуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да се пријават за полагање на испит за добивање уверение за рибочувар и/или за полагање на  испит за добивање на уверение за вршење стопански риболов, дека е потребно да достават барање (пријава) која содржи:

- Име и презиме на кандидатот, адреса на кандидатот, ЕМБГ, датум и место на раѓање и

- доказ за уплатен надомест за полагање на испитот

Средствата за полагање на испитот се уплаќаат на сметката на сопствени приходи на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

 

Прашањата за полагање на испит за добивање уверение за рибочувар и испит за добивање на уверение за вршење стопански риболов, содржани во јавно достапната база, се објавени на следниот линк http://e-prasanja.mk

 

Прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата потребни за подготовка за полагање на испитите се:

 


Јавен увид: Предлог - годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2015 година
Дата на објава: 
7 Мај 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 2 став (2) од Законот за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/15), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ја става на

 

Ј а в е н У В И Д

Предлог - годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2015 година

 

 

I.Предмет на јавен увид

 

Предлог - годишната програма за продажба на земјоделско земјиште

во државна сопственост за  2015 година

 

Член 1

Додаток за превземање: 

Резултати од полагање на стручен испит за проценувач од областа - земјоделство
Дата на објава: 
16 Декември 2014

Резултати од полагање на стручен испит за проценувач од областа - земјоделство одржан на ден 05.12.2014 година


Syndicate content