Соопштенија

Јавен конкурс за давање јавни услуги од областа на здравјето на растенијата
Дата на објава: 
27 Јануари 2016
Со јавниот конкурс кој произлегува од Законот за здравјето на растенијата, Фитосанитарната управа како надлежен орган издава дозволи за давање на јавни услуги во форма на решение. Јавните услуги се активности кои на корисниците им ги даваат правни и физички лица кои ги исполниле општите и посебните услови од законската регулатива за здравје на растенијата и врз основа на јавниот конкурс добиле дозвола за овие активности.
Јавни услуги се за следните активности: издавање на пасоши за растенија, вршење на лабораториски тестирања и дијагностицирања, едукација на лицата вклучени во активности поврзани со здравјето на растенијата, како и за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација за здравјето на растенијата.
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД
Дата на објава: 
20 Јануари 2016

Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10,  23/13 и 149/15), а во согласност со дел I мерка 6 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година (,,Службен весник на Р.М”           бр. 02/16) Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС

за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД (Заедничка основна програма за одгледување на добиток) и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведувањето на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД за 2016 година

Додаток за превземање: 

Отворени денови со земјоделците - Агенда за посета по населени места
Дата на објава: 
13 Јануари 2016

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Отворени денови со земјоделците

Агенда за посета по населени места

 

За местото на оддржувањето на настанот заинтересираните земјоделци можат да се информираат во најблиската подрачна единица на Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство.

Додаток за превземање: 

СООПШТЕНИЕ за полагање на вториот (практичен) дел од испитот за добивање на лиценца за процена на тутун за кандидатите кои го п
Дата на објава: 
12 Декември 2015

Полагањето на вториот (практичен)  дел од испитот за добивање на лиценца за процена на тутун ќе се оддржи во салата за состаноци во НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН ПРИЛЕП со седиште на ул. Кичевска бр.ББ, Прилеп на 22 декември 2015 година, со почеток од 11 часот.

Вториот (практичен) дел од испитот се состои од решавање на три до пет практични примери со три до пет прашања во познавање на тутунската суровина.

Одговорите на кандидатот на секое прашање во познавањето на тутунската суровина се бодуваат со најмалку 10, а најмногу 50 бодови, при што вкупниот збир на бодови се пресметува според просечната вредност на добиени бодови за секое прашање.

Вкупниот збир на бодови од вториот (практичен) дел од испитот е 50 бода.

Вториот (практичен) дел од испитот се смета за положен со добиен најмалку 21 бод.

Се известуваат кандидатите на кои им е потребна обука во познавањето на тутунската суровина  дека на 21 декември во просториите на Научен Институт за тутун Прилеп  може да побараат помош од  д-р Ана Корубин Алексоска и м-р Милан Смоквоски.


СООПШТЕНИЕ за кандидатите за полагање на првиот дел од испитот за добивање на лиценца за процена на тутун
Дата на објава: 
4 Декември 2015

Полагањето на првиот дел од испитот за добивање на лиценца за процена на тутун ќе се спроведува во просториите на Испитниот Центар кој се наоѓа на следната локација: улица Христо Смирненски бр.30 ламела 1-Скопје (во близина на Универзална сала), на 11 декември 2015 година, со почеток од 15:30 часот и завршување до 17:30 часот.

 

Трошоците за полагање на испитот за добивање на лиценца за процена на тутун ги сноси кандидатот, а уплатата ја врши на следната сметка:


Syndicate content