Organet në përbërjen

Organet në përbërjen

Drejtoria e Ekonomisë së Ujërave

Drejtoria Fitosanitare

Laboratori Shtetëror Fitosanitar

Drejtoria e Farërave dhe Matriale të Farërave

Inspektorati Shtetëror për Bujqësi

Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti

Drejtoria e Veterinarisë

 

*Nga 01.01.2011 Drejtoria e Veterinarisë ndahet nga ministia si organ i saj dhe se bashku me Drejtorin për ushqim formojn Agjencionin e Ushqim dhe Veterinarisë.