Informacione të përgjithshme

Informacione të përgjithshme

Adresa: Rr. Jurij Gagarin nr. 15, Shkup

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave kryen këta aktivitete që lidhen me:

- bujqësin, pylltarin dhe ekonomin e ujërave,

- shfrytëzimin e tokës bujqësore, pyjeve dhe burimeve të tjera natyrore,

- gjuetin dhe peshkimin,

- mbrojtjen dhe mirëqenien e kafshëve dhe mbrojtjen e bimëve,

- monitorimin dhe studimin e gjendjes së ujit, mirëmbajtjen dhe përmisimin e regjimit të ujit,

- matje hidrologjike dhe agrometeorologjike,

- studime dhe hulumtime të proceseve te ndryshme meteorologjike, fenomeneve hidrologjike dhe bio-meteorologjike,

- mbikëqyr juridiksionin e saj dhe

- kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

 

Struktura organizative e ministrisë, përgjegjësit e institucioneve të caktuara dhe kontakte me sektorët dhe institucionet përkatëse:


Njësit Rajonale

Inspektorati Shtetëror për Bujqësi

Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti

Drejtoria Fitosanitare

Laboratori Shtetëror Fitosanitar

Bujqësia

Pylltaria

Drejtoria e Farërave dhe Matriale të Farërave