Јавен повик за пројавување на интерес бр. 01/2017

Дата на објава: 
25 Јули 2017

Во согласност со член 11 од Уредбата  за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) (Службен Весник на Рeпублика Македонија  бр. 54/16) и Внатрешни постапки за работа на Телото за управување со ИПАРД

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)

на ден 25.07.2017 година

објавува

Ј А В Е Н   П О В И К

за пројавување на интерес бр. 01/2017

Додаток за превземање: